Grundejerforeningen

 

 

 

Grundejerforeningen Bellevue

Grundejerforeningen Bellevue ledes af en bestyrelse på 8 personer, der er udpeget af bestyrelserne i de fire ejerlejlighedsforeninger, med 2 personer fra hver forening.

Eventuelle henvendelser til foreningen bedes ske til de respektive bestyrelsesmed-lemmer fra ejerlejlighedsforeningerne.

Grundejerforeningen Bellevue forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fælles

veje og fællesarealer for de 4 Bellevue blokke.

Grundejerforeningen har valgt at opdele disse arbejdsopgaver i en række udvalg/ar-bejdsområder. Hvert udvalg har en formand, som altid er et bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen samt evt. yderligere medlemmer fra de 4 Bellevue blokke af-hængig af opgavens størrelse og art. Formanden for et udvalg udpeger selv sine ud-valgsmedlemmer.

Beboere, som ønsker yderligere information om et af grundejeforeningens udvalg/-arbejdsområder, bedes henvende sig til formanden for udvalget.

Aktuelt:

Der er afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 24. januar 2018

Referatet

 

 

Der afholdes generalforsamling den 4. juni 2018 kl. 19.00 på CaFerodoa

 

Der afholdes bestyrelsesmøde den 4. juni 2018 kl. 18.30 på

CaFeodora

 

 

Der er afholdt generalforsamling den 12. juni 2017.

Referatet

Seneste parkeringsregler 8. juni 2016.

Parkeringsregler,

Hvor skal man henvende sig vedrørende:

Foreningen opkræver kontingent fra ejerlejlighedsforeningerne, til drift og vedligeholdelse af fællesområderne.

Ejerlejlighedsforeningerne har mulighed for at få optaget opslag  på egne undersider, hvis foreningerne ønsker det.

Forbehold/

Webmaster:

gfbv opdateres på fritidsbasis. Siderne kan derfor ikke altid forventes opdateret straks der fremkommer nyt materiale.

Hvis du finder fejl i oplysningerne, eller har nyt materiale fra ejerforeningerne, kan du skrive til webmaster på:   gfbv@gfbv.dk

Grundejerforeningen Bellevue