Grundejerforeningen

 

 

 

Grundejerforeningen Bellevue

Grundejerforeningen Bellevue ledes af en bestyrelse på 8 personer, der er udpeget af bestyrelserne i de fire ejerlejlighedsforeninger, med 2 personer fra hver forening.

Eventuelle henvendelser til foreningen bedes ske til de respektive bestyrelsesmed-lemmer fra ejerlejlighedsforeningerne.

Grundejerforeningen Bellevue forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fælles

veje og fællesarealer for de 4 Bellevue blokke.

Grundejerforeningen har valgt at opdele disse arbejdsopgaver i en række udvalg/ar-bejdsområder. Hvert udvalg har en formand, som altid er et bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen samt evt. yderligere medlemmer fra de 4 Bellevue blokke af-hængig af opgavens størrelse og art. Formanden for et udvalg udpeger selv sine ud-valgsmedlemmer.

Beboere, som ønsker yderligere information om et af grundejeforeningens udvalg/-arbejdsområder, bedes henvende sig til formanden for udvalget.

Aktuelt:

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 21. november 2017

Referatet.

Der er afholdt generalforsamling den 12. juni 2017.

Referatet

Seneste parkeringsregler 8. juni 2016.

Parkeringsregler,

Hvor skal man henvende sig vedrørende:

Foreningen opkræver kontingent fra ejerlejlighedsforeningerne, til drift og vedligeholdelse af fællesområderne.

Ejerlejlighedsforeningerne har mulighed for at få optaget opslag  på egne undersider, hvis foreningerne ønsker det.

Forbehold/

Webmaster:

gfbv opdateres på fritidsbasis. Siderne kan derfor ikke altid forventes opdateret straks der fremkommer nyt materiale.

Hvis du finder fejl i oplysningerne, eller har nyt materiale fra ejerforeningerne, kan du skrive til webmaster på:   gfbv@gfbv.dk

Grundejerforeningen Bellevue